Административни услуги

 

Инфо 138 – Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Инфо 141 – Издаване на диплома за средно образование

Инфо 143 -Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Инфо 143 – заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Инфо 147 – служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Инфо 148 – издаване служебна бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 149 Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Инфо 153 – Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Инфо 153 – за издаване на дубликат

Инфо 154 – Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Инфо 155 – Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Инфо 155 – Заявление за удост. свидет валидиране проф. квалиф.

Инфо 156 – Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Към началото